Algemene Voorwaarden Glas Vandoren

1. Onze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en primeren te allen tijde op de aankoopvoorwaarden van onze klant.
2. Onze prijzen gelden slechts voor de in de offerte omschreven specificaties en zijn excl. BTW. Wijzigingen, extra’s en afwijkingen t.o.v. het gevraagde zullen steeds het voorwerp uitmaken van een verhoging van de prijs.
3. Offertes zijn sowieso onderhevig aan de prijsherzieningsformule volgens
https://www.bouwunie.be/nl/theme/Overheidsopdrachten/prijsherziening
4. Verticaal of ander logistiek transport is, tenzij anders vermeld, niet inbegrepen in de prijs en is steeds ten laste van de koper.
5. De toleranties voor kwaliteit, afmetingen, dikte, effenheid, kleur-schakeringen e.d. zijn dezelfde als van onze leveranciers en producenten.
6. Bij ondertekening van de prijsofferte of bevestiging voor akkoord per email of zelfs bij de loutere opdracht tot uitvoering aanvaardt de klant de integrale offerte en onderhavige voorwaarden.
7. De offertes gelden slechts tot 60 dagen na hun dagtekening. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard.
8. De klant dient te zorgen voor aanwezigheid van elektriciteit, water en toilet op de werf. Lift en of kraan zijn ten laste van de klant.
9. Verborgen leidingen dienen ons op voorhand uitdrukkelijk te worden aangetoond bij gebreke waarvan wij geen verantwoordelijkheid dragen bij beschadiging ervan. Wij zijn niet aansprakelijk voor om het even welke schade die ontstaat aan dorpel, vloer- of wandbekledingen, ondergrondse leidingen en omgeving bij toepassing van de normale plaatsing procedures van de plaatsing van o.a. vloerveer, U-profielen of ander beslag- of bevestigingsmiddelen naargelang de toepassing. De klant is op de hoogte dat er stof zal gemaakt worden bij de uitvoering der werken. Wij zullen de stofproductie zo veel als mogelijk beperken, doch kunnen we nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade. Bij beëindiging zullen de werken borstelschoon worden afgeleverd
10. Onze facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar op onze zetel behoudens andersluidende vervaldag op de factuur.
11. Wij behouden ons het recht voor om voorschotfacturen voor de uit te voeren werken of leveringen te maken en tussentijds te factureren naarmate de werken of de leveringen vorderen.
12. De klant kan onder geen beding een bedrag of percentage op de factuur inhouden als borgsom of korting voor contant.
13. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
14. Bij niet betaling van onze facturen op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente aan 8,5 % per jaar aangerekend a rato van het aantal dagen betalingsachterstand en dit vanaf de vervaldag en wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 10 % met een minimum van 125 Euro ten titel van conventioneel schadebeding, als forfaitaire schadevergoeding.
15. De voorbehoud loze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur.
16. Bij aankoop van goederen: Glas Vandoren mag/kan de opgeslagen goederen factureren aan de vastgestelde prijs wanneer deze niet op de afgesproken afhaaldatum wordt afgehaald.
17. Onze (eind)factuur geldt als verzoek tot oplevering die ambtshalve verworven is 10 kalenderdagen na haar verzending.
18. Wanneer de medecontractant de door hem aangegane verplichtingen niet nakomt (desgevallend ook deze op ander werven), zijn wij gerechtigd al onze prestaties van rechtswege en onmiddellijk op te schorten.
19. Wij zijn gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst vast te stellen acht dagen na de ingebrekestelling die zonder resultaat bleef.
20. De schadevergoeding die alsdan zal worden gevorderd voor alle uitgaven, alle arbeid en alles wat wij bij de werken hadden kunnen winnen, wordt contractueel forfaitair bepaald op 40% van de waarde van het nog uit te voeren werk en 100% van de waarde van de op maat gemaakte goederen, onverminderd ons recht om onze werkelijke kosten en schade aan te tonen indien deze hoger zouden liggen. Hetzelfde geldt indien de medecontractant de bestelde werken en/of goederen geheel of gedeeltelijk annuleert.
21. Alle meewerken worden bij gebreke aan schriftelijke prijsafspraken in regie aangerekend en de bestelling ervan wordt bewezen door hun loutere uitvoering.
22. De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds bij benadering opgegeven. Het louter verstrijken van de opgegeven termijnen kan nooit van rechtswege aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Termijnen worden altijd in werkdagen gerekend.
23. Indien er duidelijk afgesproken planningsafspraken gemaakt zijn voor de uitvoering en de klant wijzigt de uitvoeringstermijn dan zullen de extra kosten hiervan worden aangerekend aan de klant.
24. Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract te vragen of de werken in regie aan te rekenen. Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf terug op te starten.
25. Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt ingediend niet begrepen in de offerteprijs.
26. Alle zichtbare gebreken met betrekking tot afhalingen, leveringen en/of de uitvoering worden geacht te zijn aanvaard vanaf 48 uur na de
afhaling/ levering/plaatsing. Elke andere klacht betreffende de factuur, levering of de uitvoering moet binnen de 8 dagen termijn bij aangetekend schrijven worden gedaan.
27. Wij kunnen alleen aansprakelijk worden gesteld voor kleine verborgen gebreken die niet onder toepassing van art. 1792 B.W. en 2270 B.W. vallen, gedurende een periode van zes maanden na de levering wanneer deze ons bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht binnen een termijn van acht dagen na het ontdekken ervan door de medecontractant.
28. Ten aanzien van consumenten zijn wij bij koop/verkoop gehouden tot een garantie van 18 maanden voor gebreken. Ten aanzien van professionele kopers zijn wij hoogstens gehouden tot de garanties die onze eigen leveranciers geven.
29. Voor glasbreuk na levering/plaatsing is er geen garantie. Bij de vervanging van een glasdeel onder waarborg, zal de waarborg enkel slaan op de materiaalkost. De plaatsing- of eventuele andere kosten zijn niet begrepen in de waarborg.
30. Eigendomsvoorbehoud. Alle door ons geleverde materialen en toestellen blijven zelfs na hun incorporatie onze exclusieve eigendom tot op het ogenblik dat zij volledig werden betaald door de medecontractant. Goederen die al zijn geplaatst en zonder schade kunnen worden gedemonteerd kunnen terug weggenomen worden zonder toestemming van de medecontractant. Bij een beroep op het recht op terugneming zullen we de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van onze schade.
31. De door de artikelen 1788 en 1789 van het burgerlijk wetboek beoogde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of levering van de materialen, goederen en installaties vordert. Vanaf het ogenblik dat de glasdelen geplaatst zijn kan er geen aansprakelijkheid meer ingeroepen worden voor schade aangericht door derden.
32. Kleine onvolkomenheden of onafgewerkt eden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom bedraagt, kunnen niet ingeroepen worden om de voorlopige oplevering te weigeren. Als de opdrachtgever nalaat aan de voorlopige oplevering deel te nemen na daartoe te zijn uitgenodigd bij aangetekend schrijven wordt de voorlopige oplevering als verkregen beschouwd vanaf de voor de oplevering gestelde datum. De voorlopige oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.
33. De persoons en bedrijfsgegevens die wij in ons bezit krijgen worden conform de GDPR- wetgeving behandeld en zullen enkel worden aangewend voor de goede uitvoering van de werken. De gegevens worden onder geen beding vrijgegeven aan derden.
34. Ingeval van betwisting zijn enkel bevoegd ratione loci, de rechtbanken en vredegerechten van onze zetel tenzij wij de rechtbanken bevoegd overeenkomstig artikel 624 Ger. W. verkiezen. De medecontractant kan ons uitsluitend dagvaarden voor de voormelde rechtbanken en vredegerechten. De Belgische wet is van toepassing
35. Het verwijderen van stickers en/of reinigen van de ruiten is niet in onze prijzen begrepen. Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons van de door ons opgenomen maten wanneer deze op een correct uitvoerbare wijze definitief kunnen opgemeten worden. De klant is zelf verantwoordelijk voor de opgegeven maten dewelke door hemzelf of door zijn aangestelde personen (architect, binnenhuisarchitect, etc. …) aan ons worden overgemaakt. Behoudens andersluidende bepalingen worden deze maten geacht sponningmaten te zijn of spannende dagmaten tussen afgewerkte bouwdelen waartussen het glas dient geplaatst te worden. De maten dienen ons in mm opgegeven te worden met als eerste afmeting steeds de breedtemaat en de tweede afmeting de hoogte, met alle nodige specificaties waaronder o.a. de locatie waar het geheel dient geplaatst te worden.
36. Afrekening van de glasoppervlakten gebeurt conform de voorschriften van de norm NBN B 06-001. Elke glasoppervlak van onregelmatige vorm wordt volgens de kleinst omschrijvende rechthoek berekend, waarop mogelijks een toeslag gerekend wordt